Policy | Kalmar Bilcentrum
Mercedes-Benz Kia
Facebook Youtube Karta

Policy

Policy sekretess, opartiskhet och oberoende gällande ISO/IEC 17020:2012

Kontrollorganets högsta ledning har åtagit sig att kontrollorganet skall agera opartiskt och vara oberoende i den omfattning som krävs med hänsyn till de förhållanden under vilka det utför sina tjänster.

Högsta ledning ansvarar för att rutin efterlevs, om opartiskhet och oberoende, är enligt utfästelse.

Uppfyllandet av företagets rutiner om opartiskhet och oberoende, kontrolleras av t.ex. genom personalens försäkran, tillämpning av rutiner för identifiering av risker samt uppföljning/kontroll/dokumentation i Ledningen genomgång.

Företagets policy är att säkerställa att kunden och underleverantörers önskemål/kontrollresultat behandlas med sekretess. Företaget åtager sig att ansvara för att all hantering och information som skapas i samband med ett kontrollärende, endast delges kunden. Kontrollorganet informerar kund om att ev. frisläppande av information, t.ex. till myndighet, skall kund informeras innan frisläppandet, om detta inte är förbjudet enligt lag.

Att som organ för ackrediterad kontrollverksamhet verka för, att installation service- och kontrollverksamhet genomförs i enlighet med myndigheters och beställares krav och beställningar. Företagets högsta ledning är ansvariga för att kraven i ISO/IEC 17020:2012 uppfylls och används för att upptäcka och åtgärda ev. brister och därigenom ständigt förbättra arbetet.

Målsättningen att uppfylla standardens krav, följs upp över tid, genom att i samband med Ledningens genomgång, kontrollera:
– att internrevision är utförd under angivet kvartal
– att avvikelse är utredda inom 3 månader
– Att stickprov är utförda enligt angiven periodicitet

Vid Ledningens genomgång utvärderas att företagets målsättningar är uppfyllda samt, om så erfordras, uppdaterar mål för att säkerställande att kraven på ISO/IEC 17020:2012 uppfylls.

2013-06-17